Google Translate

maandag 31 maart 2014

Fill your paper....

Nog één weekje en dan is het zover, De ARTSpecaily beurs in Nijkerk. Hoop velen van jullie daar te ontmoeten.

Op een glossy kaart gespeeld met Glimmermist met een mooie gouden gloed. Van de swirlbloemen sheet plate 56 (KiCoStamps.nl) 6 grote bloemen en 3 kleine gestempeld plus de mooie swirl. Deze uitgeknipt, gekleurd met verschillende bruine tinten Distress  inkt en de marmelade. Enkele takjes met bruine Archival op de kaart gestempeld. Hierop de swirl als vaas geplakt en de bloemen er op gerangschikt als boeket. De hartjes met strasssteentjes versiert. (zie kleine foto) De tekst is van sheet 54.

Another week and you have it, the ARTSpecaily exhibition in Nijkerk. Hope to meet many of you there.


On a glossy card played with Glimmer Mist with a beautiful golden glow. The swirlflower sheet plate 56 (KiCoStamps.nl)  six large flowers and three small stamped plus the beautiful swirl. This cut out, colored with different brown shades Distress inks and marmalade. Some twigs with brown Archival stamped on the card. This swirl pasted as a vase and flowers on it arranged as a bouquet. The hearts with rhinestones garnish. (see small picture). The text is sheet 56.

                                Fijne week / Nice week

zaterdag 29 maart 2014

Enjoy Summertime

En hier echt dan nog een vierde. Een Tag - Enjoy Summertime.
Eigenlijk weer dezelfde ondergrond gemaakt maar nu met een stukje zee. Heb het hoedje gestempeld en omgekeerd, zo werd het de achterkant van het hoedje voor deze lady. 
Voor het mannetje een petje er opgetekend.
Een simpel kaartje maar toch best grappig. Ook alles van plate 55 van KiCoStamps.

And yet here is really the fourth. Another Tag - Enjoy Summertime. 
Actually again made ​​the same surface but with a little sea. Did the hat stamped and vice versa, so it was the back of the hat to this lady. 
For the male a cap is ther signed. 
A simple card but still pretty funny. All of plate 55 van KiCoStamps.

                                    lieve groetjes en zonnig weekend / lovely greet
                                    Marja

dinsdag 25 maart 2014

Friends

En hier mijn derde kaart. Ik heb enorm genoten deze te maken.
Ik zag het echt voor me, drie vriendinnen door dik en dun!.
De dames op aquarelpapier gestempeld. Eerst de linker en rechter dame, deze gemaskerd en toen de middelste dame ertussen gestempeld. 
Alle met Archival Jet Black.
Stuk papier gescheurd en deze op de kaart gelegd, de dames alle drie gemaskerd en toen het duin. zand, de zee en de lucht met Glimmermist bespoten. Met acrylverf het wit in de zee aangebracht. Duinsprietjes/gras is een stempel maar weet niet meer van wie.
Bij twee dames hun dress een beetje aangepast en de hoedjes gestempeld en aangepast en bij de middelste dame haar met een knotje gemaakt. Zijn ze niet geweldig? Een super gaaf stel vrienden.
Ook deze dames komen van plate 55 van KiCoStamps.nl

And here is my third card. I really enjoyed making it. 
I saw it real for me, three friends through thick and thin!. 
The ladies on watercolor paper stamped. First, the left and right lady, these masked and then stamped the middle lady in between. 
All with Archival Jet Black. 
Torn piece of paper and put it on the map, the ladies all three masked and then the dune. sand, sea and air with Glimmer Mist sprayed. With the white acrylic paint arranged in the sea. Dune grass is a stamp but can not remember from whom. 
When two ladies their dress a bit modified and caps stamped and adapted and made ​​in the middle lady with hair with a ​​bun. Are'nt they great? A super cool bunch of friends. 
These women also come from plate 55 KiCoStamps.nl

                                               lieve groetjes / lovely greets
                                                                Marja

maandag 24 maart 2014

You are perfect ....

Met dit prachtige zonnetje vandaag kan ik niet wegblijven. 
HIER BEN IK DAN!

 You are perfect the way you are. 
Een Super Tag van 21,5 x 10,5 cm.
Weer een stapje verder, echt genieten op het strand. Je ziet zeker wel dat de zon schijnt want de lady is al echt verbrand (grapje!).
Hier voor het zand gesso met gel medium structuur gemengd en opgebracht met een spatel. Hierover weer de Glimmermist Nougat gespoten.
De figuurtjes, huisjes etc. op apart papier gestempeld want de ondergrond was te ruw om er direkt op te stempelen. Uitgeknipt, ingekleurd (Distress Inkt) en opgeplakt. Tot slot de tekst en die vind ik gaaf, al denk ik zelf niet altijd zo hoor.
Alle stempels zijn van plate 55 van KiCoStamps.nl

With this beautiful sunshine today, I can not stay away. 
HERE I AM!
You are perfect the way you are. 
A Super Tag 21.5 x 10.5 cm. 
A step further, really enjoy the beach. You certainly see that the sun shines because the lady has really burned (just kidding). 
Here the sand gesso gel medium texture mixed and applied with a spatula. Then the Glimmer Mist Nougat sprayed again. 
The figurines, houses etc. stamped on separate paper because the surface was too rough to get directly to stamping. Cut out, colored (Distress Ink) and glued. Finally, the text, which I find cool, though I do not always think yourself so you know.
All stamps are of plate 55 of KiCoStamps.nl

                         creatieve groetjes / creative greets
                                                  Marja

zondag 23 maart 2014

Summertime

Iets heel anders dan jullie van me gewend zijn zijn de drie komende kaarten. Dit is de eerste.
Als je naar buiten kijkt denk je niet gelijk aan de zomer maar volgende maand worden de strandhuisjes alweer opgebouwd. Bij mij staan ze er al (haha). Of liever gezegd, ze hangen want ik heb er een hanger van gemaakt.
Van mijn stempelsheet plate 55 (KiCoStamps) heb ik de huisjes twee maal op apart papier gestempeld.
Ik was een dagje kletsen en freubelen bij Corine en zij had voor mij een paar prachtige plaatjes board/karton met een glad oppervlak. Hierop gesso vermengd met schelpenzand gedaan (onderkant) om het zand weer te geven. Daarna gesprayed met Glimmermist Noga, een prachtige kleur. Voor zee en lucht met blauwe tinten.
De huisjes uitgeknipt en ingekleurd en ze op een rij opgeplakt. Wat kant links en wat schelpjes klein gemaakt en op het zand geplakt. De tekst van plate 54 (KiCoStamps) op apart papier gestempeld, uitgeknipt en verhoogd opgeplakt.
Dit is mijn eerste uitnodiging aan de zomer: Kom maar op!

Something completely different than you are accustomed to me the next three cards. This is the first. 
If you look outside you do not equal the summer but next month the beach houses already built. For me they are already (haha). Or rather, they hang out because I have a pendant made​​.
I have the cottages stamped twice on separate paper of my  own stamping plate 55 (KiCoStamps).
I was a day chatting and crafting with Corine and she gives me me some beautiful pictures board / cardboard with a smooth surface. Mixed gesso with shells sand (bottom) to display the sand. Then sprayed with Glimmer Mist Nougat, a beautiful color. For sea and air with blue tones. 
The cottages cut and colored and pasted them in a row. What lace left side and some shells made ​​small and stuck in the sand. The text of plate 54 (KiCoStamps) stamped on separate paper, cut out and pasted increased. 
This is my first invitation to the summer: Bring it on!

                                                 Fijn weekend verder / Nice weekend
                                                                     Marja

vrijdag 21 maart 2014

Live your Dreams

Mijn volgende voorbeeldkaart.
Met alcoholinkt spelen blijf ik gaaf vinden, dit keer ook de nieuwe Pinata inkt van KiCoStamps er bij. Deze zijn prima te mengen met de Ranger inkten en hebben mooie felle kleuren en is iets dikker dan de Ranger inkt. Werkt dus weer anders. 
Gewoon blijven mengen totdat je vindt dit is leuk. Zo had ik dat bij deze achtergrond. Ik wilde graag een paar ogen er bij gebruiken van mijn sheet plate 58 (KiCoStamps.nl). Ik heb de grote ogen (bovenste op de sheet) gebruikt, deze stempel doormidden geknipt en de ogen iets verder uit elkaar gestempeld met Archival Jet Black. Op de sheet staan ze iets meer bij elkaar omdat er dan meer stempels op de sheet konden. Maar hier gebruikt vond ik het mooier ze iets verder uit elkaar te zetten. Met penseel, alcoholinkt en alcohol de ogen verder bewerkt.
Tot slot de tekst van plate 54 er op gestempeld. De randen geïnkt en alles op appeltjesgroene cardstock gemat. Was weer genieten om dit te maken. Ben benieuwd naar jullie reakties. 

My next example card.
Playing with alcohol inks stay I find this cool, this time the new Pinata ink of KiCoStamps also used. These are fine to mix with the Ranger inks and have nice bright colors and is slightly thicker than the Ranger ink . So is a little different .
Just keep mixing until you think this is fun. So I had that in this background. I wanted to use a few eyes of my sheet plate 58 (KiCoStamps.nl). Eyes I have used are the big eyes (top of the sheet ), the stamp cut in half and further stamped the eyses separately with Archival Jet Black . On the sheet they are just together because there were more stamps on the sheet . But used here I thought it better to put them lightly further apart. With brush , alcohol inks and alcohol the eyes further processed .
Finally, the text of plate 54 is stamped . Inked the edges and all matted on apple green cardstock . Was enjoying again to make it. Look forward to your reactions.

                                     Fijn weekend / Nice weekend
                                                      Marja

woensdag 19 maart 2014

Bosnimpf / Forest nymph

Met dezelfde stempel als de Indiangirl van mijn vorige post haar omgetoverd in de Bosnimf.

Een strookje glossy papier dat ik overhad van de vorige kaart heb ik met alcohol inkt bewerkt en daarover strijkstijfsel gespoten. Dit gaf een gaaf resultaat. Deze achtergrond wilde ik gebruiken, helaas nu niet zo heel veel meer van te zien, maar nog steeds mooi. Op de achtergrond het gezichtje van plate 58 gestempeld met groene Stazon inkt. De bloemetjes van plate 57 meerdere keren langs onderkant en rand gestempeld. Het gezichtje bewerkt met nat penseel en verder gekleurd. De bloemetjes nog wat kleur gegeven met turquoise acrylverf. Tot slot de tekst er op gezet.
Gewoon weer erg leuk om te doen en  met deze kaart laat ik zien dat het niet altijd zoetig hoeft te zijn, maar een meer artistieke uitstraling kan krijgen (vind ik tenminste hoor). Vind het zelf een beetje mysterieus vandaar de Bosnimf genaamd.
Kijk voor al deze materialen in de winkel van KiCoStamps.nl

With the same stamp as the India Girl of my previous post her transformed into the Forest nymph.

A strip of glossy paper that I had left of the previous card I with alcohol ink and sprayed about ironing starch. This gave a flawless result. This background, I wanted to use, unfortunately, now is not that much more of to see, but still beautiful. In the background of the face plate 58 stamped with green Stazon ink. The flowers of plate 57 repeatedly stamped along bottom and rim. The face decorated with wet brush and further stained. The flowers still some color data with turquoise acrylic paint. Finally, the text is put on. 
Just another very fun to do and with this card, I show that it does not always have to be sweet, but a more artistic look can get (I think anyway though). Find it a bit of a mystery why the Forest nymph named.
look for all these materials in the store of KiCoStamps.nl

                                            creatieve groet / creative greet
                                                            Marja

zondag 16 maart 2014

Find yourself


Nog een keer een meisje, maar nu het tweede gezichtje mijn Indiangirl.
Ik wil graag laten zien dat met een eenvoudige stempel er zoveel meer te maken is. Dit keer de plate 58 van KiCoStamps.nl gecombineerd met de Swirlbloemen plate 56. De tekst weer van plate 54.
Eerst het meisje gestempeld en daarna bespoten met Glimmermist. Haar haren ook gekleurd met de Glimmermist. Het gezichtje met wat extra kleur geaccentueerd. De versiering op haar hoofd gestempeld, uitgeknipt, ingekleurd en opgeplakt. Als extra accentjes een gele glazen parel en wat strass-steentjes opgeplakt. De tekst met bruine inkt er op gestempeld.

                              FIND YOURSELF IN THE ART

 Yet once a little girl, my Indiangirl. 
I would like to show that with a simple punch so much more to do there. This time, the plate 58 KiCoStamps.nl combined with Swirlflowers plate 56. The text of plate 54. 
First the girl stamped and then sprayed with Glimmer Mist. Her hair is also colored with Glimmer Mist. The face with added color accentuated. The decoration on her head stamped, cut, colored and glued. If additional accents a yellow glass bead and some rhinestones pasted. The text in brown ink stamped.

                                              creatieve groet / creative greet
                                                                Marja

zaterdag 15 maart 2014

Bal Masque


Ja ik weet het, de carnaval is al voorbij. Daarom maar een Bal Masque kaart er van gemaakt.
De achtergrond is met Cosmic Glimmermist bespoten over de veertjes stencil (TCW).
Hierop de ogen van mijn stempelsheet plate 58 (KiCoStamps.nl) gestempeld en ingekleurd. Op apart papier de masque gemaakt en geverfd met gouden kinder toververf. Hierop de veertjes, parels en koordjes geplakt. Het geheel toen verhoogd over de ogen geplakt. Tot slot de tekst eveneens van plate 58 gestempeld.

Yes I know, the carnival is over. Therefore only a Bal Masque card made ​​of it. 
The Cosmic background with Glimmer Mist sprayed over the stencil feathers (TCW). 
Thereupon the eyes of my stampsheet plate 58 (KiCoStamps.nl) stamped and colored. On separate paper, the masque made ​​and painted with gold paint children's magic. Stuck to this, the feathers, beads and strings. The whole then increased taped over the eyes. Finally, the text also of plate 58 stamped on.

                                                  fijn weekend / nice weekend
                                                                 Marja

vrijdag 14 maart 2014

Open up your eyes

Mijn bollenmeisje dit keer. Een strookje papier met Glimmermist bespoten. Het meisje gestempeld  met Archival Jet Black. De onderste gele vlek gebruikt als lichaampje. Verder ingekleurd met Glimmermist inkt. Haar gemaskerd en toen de bollen met een TCW stencil met acrylverf aangebracht. Deze op blauwe en lichtgroene cardstock geplakt. Voor het plakken op de achterste groene cardstock, met pen de cirkels getekend. Zo vormt alles een mooie eenheid.
Het bollenmeisje is mijn ontwerp van plate 58 van KiCoStamps.nl en de tekst is van plate 54. De nieuwe sheets staan nu allemaal in de winkel en kunnen besteld worden, ook om op het ARTSpecially  Event in Nijkerk af te halen.

My balls girl this time. A slip of paper with Glimmer Mist sprayed. The girl stamped with Archival Jet Black. The lower yellow stain used as corpuscle. Furthermore colored with Glimmer Mist ink. Her masked and the bulbs with a TCW stencil with acrylic paint applied. Pasted on blue and light green cardstock. For sticking on the back green cardstock,with  pen drawing the circles. So everything is a nice unit.
The balls girl is my design plate 58 KiCoStamps.nl and the text from plate 54. The new sheets are now all in the store and can be ordered, also in order to pick up at the ARTSpecially Event at Nijkerk.

                                               Fijn weekend  /  Nice weekend
                                                                Marja
                                              

woensdag 12 maart 2014

Geniet van elke Dag / Enjoy every DayMet dit prachtige lenteweer schieten de bloemetjes uit de grond. Ja ook bij mij, hier "mijn" eerste tulpjes.
Deze zijn van mijn stempelsheet plate 58 en de tekst van mijn plate 54 van KiCoStamps.nl. Je vindt ze hier.

De tulpjes gestempeld en uitgeknipt. Ze op wit papier gelegd en bespoten met Glimmermist. Toen ik ze weghaalde bleek er een prachtige achtergrond te zijn ontstaan. Deze heb ik dan ook op een witte kaart geplakt (de randen geïnkt met paars) en de tulpjes voor het opplakken nog wat bijgekleurd met de Glimmermist inkt. Hierna de tekst met Archival  Manganese Blue gestempeld. Delen van de tulpen en de achtergrond bewerkt met Inka Gold Stahl Blau, dit geeft een prachtige glans die ik op de onderste foto heb trachten te vangen. Alles op een lichtblauwe cardstock gemat.
Regelmatig zal ik wat voorbeeldkaarten plaatsen van de nieuwe sheets van kiCoStamps.

With this beautiful spring weather to shoot the flowers out of the ground. And also with me here, "my" first tulips. These are from my stampsheet plate 58 and the text of my plate 54 of KiCoStamps.nl. You can find them here

The tulips stamped and cut out. They put on white paper and sprayed with Glimmer Mist. When I removed them, there appeared to be a stunning background to have arisen. I also stuck to a white card (inked the edges with purple) and tulips for sticking some colored with Glimmer Mist ink. After this, the text stamped with  Archival Manganese Blue. Parts of the tulips and the background edited with Inka Gold Stahl Blau, this gives a beautiful shine I try to catch in the bottom picture. Everything on a light blue cardstock matted.
Regularly I will post some sample cards of the new sheets of KiCoStamps.

                  creatieve groetjes  / creative greets
                                      Marja

maandag 3 maart 2014

Mijn drie nieuwe stempelsheets / My three new stampsheets


Nu even duidelijker in beeld, mijn drie nieuwe stempelsheets.
Now even clearer picture, my three new stamp sheets.

Zodra de stempels binnen zijn worden de voorbeeldkaarten gemaakt, maar ik kan niet wachten om de sheets alvast te laten zien. Dus als je interesse hebt, houd dan mijn blog in de gaten.

Met de drie andere sheets van KiCoStamps zijn ze prima te combineren. 

Pre-orderen bij KiCoStamps kan nu al of  weg laten leggen om op te halen op het ARTSpecially Event op 5 en 6 april in Nijkerk.


Once the stamps are within the sample cards are made, but I can not wait to show already the sheets.
So if you're interested, keep an eye on my blog.

With the other three sheets of KiCoStamps they combine fine. 
Pre-ordering at KiCoStamps can now have or may impose in order to pick up the ArtSpecially Event on April 5 and 6 in Nijkerk away.
                           
                                                 creatieve groet / creative greet
                                             Marja


zaterdag 1 maart 2014

ZE KOMEN ER AAN / THEY ARE COMING

Ze komen er aan, 6 nieuwe stempelsheets. 

Hierboven lichten we alvast een tipje van de sluier op van deze 6 nieuwe sheets van KiCoStamps. 
Erg gaaf want drie van deze sheets zijn weer van mijn hand en geweldig dat Conny mij dit weer heeft toevertrouwd. Kan niet wachten tot ze er zijn om er weer veel moois mee te kunnen maken. 
Ben je nu een beetje nieuwsgierig geworden kijk dan snel even hier, dan kun je ze alle zes helemaal bewonderen en eventueel alvast reserveren. Wil je ze op het a.s. Art Specially Event afhalen, kan natuurlijk ook maar meld dat even bij de opmerkingen bij bestellen.

They are coming, six new stamp sheets. 

Above we already shows some of the veil of these six new sheets of KiCoStamps. 
Very cool for three of these sheets are again of my hand and wonderful that Conny has entrusted to me. This again can not wait until they are to be able to make much beauty things with it.
Are you now a little curious look quickly over here, then you can all six totally admire and possibly advance reservation. Do you want them to pick up the ashes event, which of course can also register here in order in the comments.

                                een fijn weekend / a great weekend
                                                                Marja